Brief aan minister Dekker

Naar aanleiding van nieuwsberichten dat onze minister Dekker wil bezuinigen door mensen met een minimum inkomen rechtsbijstand te ontzeggen, heb ik hem een brief geschreven. Helaas kon ik minister Dekker de brief niet op andere wijze sturen omdat contactgegevens niet bekend waren. Vandaar dat ik de brief op de blog zet, en hem er hopelijk via social media op kan wijzen.

De brief aan minister Dekker

28-09-2018, Den Helder

Geachte meneer Dekker,

Op het nieuws en in de (online) kranten wordt gemeld dat u erover denkt om mensen met een bijstandsuitkering rechtshulp te ontzeggen. Dit zal echter niet gelden voor strafrecht en asielzaken.

In de Nederlandse grondwet, maar ook in de nationale verdragen en het Europees verdrag zijn de rechten voor de burgers opgenomen. Om het u makkelijker te maken, zal ik de daartoe doende stukken voor u citeren;

http://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/1979-03-11#Verdrag_2

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, New York, 16-12-1966

Artikel 26:

“Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.”

In het bovenstaande verdrag kunt u lezen dat we allemaal gelijk zijn voor de wet, en hierdoor ook gelijke aanspraak kunnen maken op bescherming door de wet. En dat de burger gegarandeerd wordt dat die deze bescherming ook krijgt. Ongeacht welke verschillen, dus ook een lager inkomen. Regelmatig ontstaan er rechtszaken doordat de wet niet is nageleefd. Dus ook dan heeft een burger recht op bescherming.

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vgrnbac43qvy/hoofdstuk_1_grondrechten

In de Nederlandse grondwet staat in artikel 18:

“1. Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.

  1. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.”

In de toelichting van dit artikel staat:

1.       Toelichting

“Artikel 18 regelt de rechtsbijstand. Iedereen kan zich bij de rechter of bij een geschil met de overheid laten bijstaan door iemand anders, zoals een advocaat.

Het tweede lid regelt dat niemand op grond van zijn geringe
financiële draagkracht deze bijstand niet krijgt
. Deze bepaling kan men aanmerken als een bepaling met een karakter van sociaal grondrecht. Na dit artikel volgen nog meer van dergelijke bepalingen.

De wettelijke regeling, bedoeld in het tweede lid, is de Wet op de rechtsbijstand.”

Er staat dus in onze grondwet, dat iedereen, dus ook mensen die het zelf niet kunnen betalen, recht hebben op rechtshulp.

http://www.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten/rechtspleging-art.-47-t-m-50/recht-op-een-doeltreffende-voorziening-in-rechte-en-op-een-onpartijdig-gerecht-artikel-47.html

In artikel 47 van de Europese grondwet staat het volgende:

Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen.

Rechtsbijstand wordt verleend aan degenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, voor zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen.”

Dus ook hierin wordt vermeld dat wij als burger, allen recht hebben op een eerlijke behandeling en financiële rechtsbijstand.

Als u uw besluit door laat gaan, betekend dat in mijn ogen dat u de Nederlandse grondwet, Europese grondwet en het internationale verdrag zal moeten aanpassen. Want volgens die wetten kunt u uw besluit niet doorzetten.

Terwijl u minister bent, en een voorbeeld functie heeft in Nederland, discrimineert u met uw besluit uw eigen volk. Of in ieder geval de mensen die niet genoeg verdienen om zelf rechtshulp in te schakelen.

Graag zou ik u het volgende willen vertellen. Misschien dat u het nog niet wist. Maar de rechtsbijstand in Nederland is jammer genoeg al niet zo best. Dat kan ik u vertellen door de ervaringen om mij heen, maar helaas ook uit eigen ervaring;

Doordat een arts zijn werk niet heeft gedaan, kan ik niet meer werken en zit ik aan een minimum uitkering. Daarbij zijn er door ziekte behoorlijke kosten ontstaan. Omdat ik nu niet rond kan komen en alles kwijt ben, heb ik een rechtszaak aan moeten spannen tegen deze huisarts.

Ook het UWV doet niet netjes zijn werk. Doordat zij de bevindingen van artsen negeren, ben ik nu 100% goedgekeurd, terwijl ik helemaal niet kan werken. Dus ook tegen het UWV heb ik een rechtszaak aan moeten spannen.

Terwijl ik al niet rond kan komen door alle extra kosten, krijg ik onvoldoende vergoed in deze rechtszaken om ze uit te voeren. Dit kan enkel doordat bijvoorbeeld de tegenpartij een expertise heeft betaald, of door leningen van derden (die ik voorlopig niet kan afbetalen, en misschien wel nooit). Want alleen de verplichte eigen bijdrage wordt vergoed voor een advocaat door de bijzondere bijstand. Maar niet de expertises die voor beide rechtszaken nodig zijn, en al snel €500,- kosten per stuk. Ook de reizen naar de rechtszaal, het opvragen van medische dossiers en bijvoorbeeld de verplichtte griffiekosten worden niet vergoed.

Daarbij is uit beide rechtszaken gebleken dat rechters niet helemaal eerlijk zijn, dat een tegenpartij helemaal niet eerlijk hoeft te zijn en dat als je een slechte advocaat hebt, je niet zomaar kunt overstappen en al helemaal geen klacht in kunt dienen.

Het lijkt erop dat op die manier al niet de grondwet wordt nageleefd in Nederland op dit gebied. Ik krijg niet de financiële mogelijkheid om het recht te krijgen waar ik recht op heb, en ook geen eerlijke behandeling in de rechtszaal.

Tevens ben ik door de arts in een dergelijke situatie terecht gekomen, dat naar mijn mening ook andere grondrechten niet gelden. Ik hoop dat u eens wilt kijken op http://www.medischemissersnl.nl. Daar kunt u het hele verhaal lezen, het verloop van de rechtszaken en de situatie waar ik mij nu in bevindt.

In het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, New York, 16-12-1966, staat;

“De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op een behoorlijke levensstandaard voor zichzelf en zijn gezin, daarbij inbegrepen toereikende voeding, kleding en huisvesting, en op steeds betere levensomstandigheden. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag nemen passende maatregelen om de verwezenlijking van dit recht te verzekeren, daarbij het essentieel belang erkennende van vrijwillige internationale samenwerking.”

Ook staat er:

“1 De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid.”

Doordat de rechtszaken al jaren duren, en door de fouten van de arts en het UWV, kan ik bovenstaande niet helemaal herkennen over de afgelopen jaren.

En ondanks dat dit misschien een extreem voorbeeld is, voor alle slachtoffers van medische fouten geldt in Nederland dat het haast onmogelijk is om gerechtigheid te krijgen. Naast het bovenstaande is ook de vergoeding vaak nog eens ver beneden wat eerlijk is. Maar ook o.a. (want er zijn vast nog wel meer van dit soort zaken die veel voorkomen) moeten mensen die afhankelijk zijn van het UWV regelmatig een advocaat in de arm nemen.

En dan wilt u ook nog eens de kans op recht helemaal ontzeggen? Ik hoop dat u er na deze brief nog eens over na wilt denken, want er is meer aan de hand dan u waarschijnlijk weet. Dat hoop ik in ieder geval naar aanleiding van uw besluit. Want als u hier wel van wist, hoe kunt u dit mensen dan aandoen? En hoe kunt u dan de grondrechten van de mens negeren?

Als laatste zou ik graag nog aan u kwijt willen; u geeft aan dat mensen maar meer zelf moeten oplossen. Als (overheids)instanties, organisaties en bedrijven eens beter hun werk deden, zou het niet zo vaak nodig zijn om een rechtszaak aan te spannen. Misschien is het beter om het probleem bij de wortel aan te pakken, in de plaats van de grondrechten te schenden?

Vriendelijke groet,

Linda de Klerk